TEKer tidligere regelverk. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Veiledning til første ledd.

Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer. Den tiden som er tilgjengelig for rømning , skal være større enn den tiden som er nødvendig for rømning fra byggverket.

Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert ste eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative. Brannceller i byggverk i risikoklasse med inntil etasjer kan ha utgang til ett trapperom utført som rømningsvei. Teknisk forskrift krever sikkerhet ved brann.

I henhold til veiledningen til TEK må vinduet i åpen stilling ha en fri åpning der høyde og bredde til sammen utgjør minst 1 . Ved innredning av selvstendig boenhet i kjeller, må denne skilles fra resten av bygningen med branncellebegrensende bygningsdeler iht. Ut fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse skal byggverk, eller ulike bruksområder i et byggverk, plasseres i risikoklasser etter tabellen nedenfor. Risikoklassene skal legges til grunn for prosjektering og utførelse for å sikre rømning og redning ved brann.

Tabell: Risikoklasser . Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning.

Finnes det gode løsninger her? Det er spesielt viktig å hindre. Vil ikke spesifisere kommune da jeg ikke vil skape . Jeg lette litt rundt, men fant ikke noe. Vi har kjøpt et hus som er under oppføring nå, og fant plutselig ut at man ikke kan åpne vinduet på master bedroom. Her kan du lese mer om kravene til et rømningsvindu.

Denne anvisningen gjennomgår tilrettelegging for rømning via vinduer. Anvisningen angir krav til størrelse på vinduene, utforming, antall og plassering i fasaden, samt avstand og atkomst til terreng. Den beskriver også når man må sørge for tiltak som reduserer risiko ved vindusrømning, og gir eksempler.

For søknader som kommer inn til kommunen før 1. Jeg pusser opp kjeller og skal benytte et kjellerrom til soverom. Med flere rømningsveier er sjansen større for å redde seg ut i live. Avstand fra golv til underkant vindu må ikke overstige m, om det ikke er iverksatt pålitelige tiltak for å lette rømning gjennom vinduet. Vinduer som regnes som rømningsvei skal være lette å åpne uten bruk av spesialverktøy og være hensiktsmessig fordelt i lokalene. Forskrift om brannforebygging.

Rømningsvindu må merkes som utgang. TEK Forskrift om tekniske krav til byggverk. BRANNSIKKERHET OG KRAV RELATERT TIL TAKSERING . Alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri.

Kravet om åpningskraft på maksimum N gjelder for dører i alle atkomst- og rømningsveier. Dette skal overlates til plan. Primært er bruksområdet for stigen rømning fra vinduer med avstand maks.

For bruk som godkjent rømningsvei , se pkt.