Skal avgis for den prosjektering som er grunnlag for ramme, IG, midl. Samsvarserklæring for prosjektering for et ansvarsområde kan avgis for flere faser i en byggesak, f. Vi bekrefter at utførelse er i samsvar med produksjonsunderlag. Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav skal også følge med samsvarserklæringen. Eier av det elektriske anlegget plikter å .

Prosjektert av: Adresse: Type anlegg: Strekning: Kravdokumenter: Jernbaneverkets tekniske regelverk,. Denne skal leveres ansvarlig søker i byggesaken. Oppgaven som ansvarlig foretak . Omfatter: – Inspeksjon: Korrekt utførelse og ihht. Prøving: Fysisk testing og måling.

Hvilke kvalifikasjoner kreves for å kunne prosjektere høyspentanlegg og levere samsvarserklæring på prosjekteringen av dette? Jeg regner med at det må leveres samsvarserklæring på prosjektering.

Spenningssetting før samsvar og sluttkontroll innlegg 20. Hvordan samsvarserklære skap innlegg 24. Bufret Lignende tidspunktet for rammesøknad (med unntak av SØK).

Kryss av for når det er planlagt at samsvarserklæringer og kontrollerklæringer skal leveres. Angi dato for levert samsvarserklæringer for det som er prosjektert så langt (dato hentes fra samsvarserklæringen). Kryss av i kolonnen helt til høyre dersom arbeidet innenfor . For alle andre ansvarsområder skal det benyttes samsvarserklæringer. Men både samsvarserklæringer og kontrollerklæringer skal synliggjøres og registreres i gjennomføringsplanen.

Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEKalternativt TEK. Utførelse verifisert i samsvar med produksjonsunderlag. De ansvarlig prosjekterende skal avgi samsvarserklæringer med bekreftelse på at prosjekteringen er gjort i samsvar med lov og forskrift. Myndighet til å utstede samsvarserklæring kan delegeres til en elektrofagarbeider.

En slik delegering må imidlertid komme klart frem av virksomhetens dokumenterte internkontroll, IK, hvor navn på vedkommende . Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig sikkerhet ved prosjektering , utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved. Pbl § 24- SAKkapittel 12.

Skriftlig bekreftelse på at ansvarlig prosjekterende har utført prosjekteringen innenfor sitt ansvarsområde i overensstemmelse med krav og tillatelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Organisasjonsnummer Navn. Ansvar for prosjektering. ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS – PROSJEKTERING OG UTFØRELSE – SAMSVARSERKLÆRING – JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for.

Den som er ansvarlig for prosjektering , utførelse eller endring av anlegg skal utstede en erklæring om samsvar med gjeldende sikkerhetskrav. Beskrivelse av ansvarsområde.