Radongass er kreftfremkallende, og regnes for å være den viktigste risikofaktoren for lungekreft etter røyking. Bedre kunnskap om radon og lungekreft. Nye beregninger fra Strålevernet og Kreftregisteret viser at radon medvirker til at anslagsvis 3nye lungekrefttilfeller hvert år. Tiltak i boliger og arbeidsplasser med radonproblem kunne gitt omkring 1færre krefttilfeller, viser nye beregninger.

Ill: Eurofins Radonlab).

Radioaktiv radongass genereres fra uran og thorium i bergarter og siver inn i bygninger. Gassen og dens henfallsprodukter avgir kreftfremkallende stråling, og dette regnes som den nest viktigste risikofaktoren for lungekreft etter aktiv tobakksrøyking. Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i norske boliger er høyere enn . En ny rapport fra Universitetet i Oslo hevder at frykten for lungekreft som følge av radon er ubegrunnet. Flere markante personer med høy ekspertise på feltet mener nå at disse tallene er for lite nyanserte.

Statens strålevern hevder at ca. Internasjonal forskning har slått fast at radongass kan kobles til forekomst av lungekreft.

Ut fra dette har forskerne kommet fram til at radon er medvirkende årsak til prosent av de årlige tilfellene av lungekreft. Relativt enkle radonreduserende tiltak i boliger vil kunne redusere forekomsten av radonassosiert lungekreft med omkring 1tilfeller per . Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt. Noen forskere mener radon uansett øker faren for lungekreft , mens andre mener små doser av den radioaktive gassen kan være bra for immunforsvaret.

Norske helsemyndigheter må sørge for ordninger som reduserer radonproblemet , mener Sergio Manzetti. Nye kart bidrar til å identifisere radonutsatte områder i Oslo-regionen. Mellom 2og 3nordmenn pådrar seg lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering av for høye radonkonsentrasjoner i inneluft. Den andre delen er artikkelen ” Sammenhengen mellom forekomst av lungekreft og radon målt i bolig hus – en økologisk . Både radon i seg selv og radondøtrene avgir stråling som kan være kreftfremkallende. Verdens helseorganisasjon (WTO) har fastslått at radon i boliger er den største årsaken til lungekreft , nest etter røyking.

Effektene av røyking og radon er synergistiske, risikoen ved begge eksponeringer . RADON SOM NASJONAL UTFORDRING. Det kan estimeres at radon i inneluft forårsaker ca. I gjennomsnitt vil et spart lungekrefttilfelle gi en forlengelse av livet på til.

Norge enn i mange andre land. I løpet av de siste månedene har klagene rent inn fra forbrukere som opplever svært pågående telefonselgere som skal selge måleløsninger for radon i norske hjem. Selv om radon kan være farlig og øke fare for lungekreft , bør en ikke takke ja til et tilbud om måling i farta over mobilen.