Omgrepet kan særleg knytast til den omfattande offentlege planlegginga som skjer på grunnlag av plan- og bygningslovar i svært mange land. Planlegging går føre seg i både privat og offentleg sektor. Bufret Lignende Kommunal- og moderniseringsdepartementets side om planlegging etter plan- og bygningsloven. Kommunene skal ivareta mange ulike hensyn i planleggingen.

De viktigste hensynene er nevnt i formålsbestemmelsen § 1-og i § 3-om oppgaver og hensyn i planleggingen. Det er imidlertid mange flere hensyn og disse kan finnes i enkeltbestemmelser, statlige planretningslinjer og .

Fagstoff: Når vi planlegger, sier vi noe om hva vi ønsker å oppnå i framtida, og hvordan vi skal få det til. Når vi jobber målbevisst og planmessig, får vi ofte utrettet mye, samtidig som vi får kvalitetssikret arbeidet vi gjør. Hvordan forstå, og hva er egentlig planlegging ? Lær mer ved å klikke deg inn på valgene under. C) Kommunetorget FORUM E-post: . For å kunne utføre god planlegging er det nyttig å ha innblikk i maktperspektivet som alltid er tilstedeværende. Ulike interesser og fokus påvirker all planlegging , dette være arealplanlegging, folkehelseplanlegging eller i møtet med en pasient eller bruker.

Denne teksten tar for seg ulike vitenskapsteoretiske retninger . Her finner du artikler om aktuelle temaer knyttet til kommuner of fylkeskommuners samfunnsplanlegging.

Fornuften seiret i oppmålingssaken. KS vil beholde kommunalt ansvar for oppmåling. Forum for kommunal planlegging. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner og fylkeskommuner (og andre virksomheter) som er interessert i samfunnsplanlegging . Hvem som helst kan hoppe på et fly, sette kursen mot en eksotisk destinasjon og bare lene seg tilbake og slappe av under palmene i et par uker.

Skal du derimot reise jorden rundt, kreves det litt ekstra planlegging. Det er mange spørsmål som dukker opp når man går i gang med å planlegge en Jorden Rundt-reise:. Kurset gir ei innføring og fordjuping i nyare kritisk planleggingsteori. Det vert lagt særleg vekt på å få fram kva respons lokal og regional samfunnsplanlegging møter og kan møte den global flyten av idear, kapital og menneske med.

Ei sentral problemstilling i kurset er kva det vil seie å planlegge innanfor romleg . Argumentasjon for å få lyse ut stilling. Besvar spørsmålene i argumentasjon for å få lyse ut stilling (nettskjema). Kopi av nettskjemabesvarelsen blir sendt til p- saker. Noen spørsmål vi må stille oss: Hvem er det egentlig vi trenger? Hvilke krav er absolutte . Det omfatter blant annet samordnet areal- og transportplanlegging, utredninger på overordnet nivå, konkret planlegging av prosjekter etter Plan- og bygningsloven, forvaltning av eksisterende veger, og det å gi innspill til andres planer.

Studiet er retta mot viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking. Institutt for arkitektur og planlegging. Bygninger og bueganger i italiensk by.

Et vanlig ord og en helt vanlig tilnærming til strategi. Roger Martin, leder ved Rotman School of Management ved University of Toronto i Canada, advarer imidlertid mot å la strategi bli til planlegging og budsjettering. Martin mener at en strategi ikke er planlegging , men et resultat av noen . Solberg-regjeringen har en annen tilnærming til regional og lokal planlegging enn hva Stoltenberg II-regjeringen hadde, fremholder Arvid Strand i denne kommentaren: Under Solberg har omtrent tre av fire saker fått et utfall i tråd med kommunen sitt vedtak, mens innsigelsesinstansene fikk støtte i omtrent seks av ti saker . Med miljøet forstås det ytre miljø inkludert kulturminner og kulturmiljø.

Alle avgjørelser, avtaler og tiltak, herunder planer og enkeltavgjørelser, påvirker og gir nye forutsetninger for miljøet. Sør-Trøndelag fylkeskommune ved .