Mennesker har fortsatt steinalderhjerner, og vår psyke er ikke skapt for dagens administrative ledelse , hevder evolusjonspsykolog Mark van Vugt ved Universitetet i Amsterdam. Han mener moderne organisasjoner har vokst fra menneskets hjerne. I denne masteroppgaven er det vist at moderne ledelse er mangfoldig. Dette kommer fram både i utvalgt teoretisk litteratur, og i utvalgte biografier.

Det er blitt undersøkt hvordan utvalgte moderne ledelsesteorier stemmer overens med måten suksessfulle ledere utøver ledelse. Ut i fra dette materialet, analyseres biografiene .

McGregor, fra Massachusetts Institute of Technology (“ The Human Side of Entreprise“), og er en teori som skiller mellom to . Transformasjonsledelse er en gren innen moderne ledelsesteori. De fire grunnelementene i transformasjonsledelse er;. Teorien omtales også som verdibasert ledelse, men det kan ikke sies å være helt det samme. Tjenende ledelse, delt ledelse, selvledelse.

I de senere årene har vi sett at bedrifter går tilbake til å automatisere arbeidsprosesser, som f. FOCUS-programmet ved NHH er et bedriftsrettet forskningsprogram for å utvikle ny kunnskap om organisatoriske løsninger. Masseproduksjon, arbeidsløshet og sultelønninger førte til proletariatet, store byer og moderne landbruk.

Han beskriver hva eierne skal gjøre for å få arbeidere til å slutte å late som om de arbeider. Taylor samler etter hvert sine studier i hovedverket The Principles of. Det vil kunne være interessant å teste gyldigheten av poenger i etablert teori i mine egne undersøkelser blant lærere, og også bruke mitt teorigrunnlag til å speile egne funn. Moderne lederskapsteori er opptatt av mange av de samme spørsmål som har opptatt filosofer i tusenvis av år. Dette ser vi allerede ved at moderne lederskapsbøker ofte siterer gamle filosofiske tekster.

Det andre er å gjøre oppmerksom på at også mange moderne filosofiske tekster kan være relevante i. Begrepet ledelse har utviklet seg og vokst i utbredelse ved siden av utviklingen av moderne forretningsvirksomhet. Institutt for helse og samfunn. Ledelse og ledelsesteori. Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere, 1. Doctors are, I believe, losing out in modern healthcare systems because of their discomfort with leadership, strategy. Når du intervjuer potensielle arbeidstakere, kan du se etter egenskaper som modenhet, selvtillit, og motivasjon.

Allikevel, moderne teorier om ledelse avslører at mange anerkjente ledere ofte mangler de kvalitetene man som oftest forbinder med ledelse. Det viser seg at gode arbeidstakere uten noen av . Dette gjelder blant annet filosofer som Kierkegaar Sokrates, Aristoteles og Cicero, samt skjønnlitteratur av Ibsen, Dante og Shakespeare. De gir ikke fasiter, og det er ikke meningen at litteraturen skal tolkes bokstavelig – den må selvfølgelig relateres til den enkelte leders situasjon og kobles opp mot moderne ledelsesteori. Faren ved denne formen for ledelse er at det raskt kan gå over i la-det-skure ledelse (Laissez-fair), som i essens er fravær av ledelse hvor leder unngår ansvar og ikke vil ta avgjørelser.

Studentene skal beherske begreper og utvikle god oversikt over prinsipper for moderne ledelse i et påvirkningsperspektiv.

Hva er transformasjonsledelse? Studentene skal utvikle god innsikt i sentrale teorier om makt, påvirkning og innflytelse i organisasjoner. Oppgaven tar utgangspunkt i krav til godt lederskap i moderne teori, og er en undersøkelse av disse kravene med henblikk på psykologiske problemstillinger og idealer. Det blir gitt en oversikt over krav som stilles til ledere innenfor moderne ledelsesteori , og de grunnleggende eksistensielle problemstillingene . Vi vil dele teoriene inn i en-, to-, tre- og flerdimensjonale teorier.

Denne kalte han ”Scientific Management” – på norsk kalt ”Vitenskapelig . Dette gjelder både i arbeidet med å utvikle visjoner, når planer legges og når beslutninger skal tas. Dersom arbeidstakerne opplever å bli sett og hørt, vil kvaliteten på arbeidet bli bedre. Kan mulighet for medvirkning . Positivt lederskap legger grunnlaget for at de ansatte skal lede seg selv. Denne boken gir fundamentet for slik ledelse ved å ta for seg ledelse av samhandlingskompetanse, ledelse av sosial og emosjonell kompetanse og kreativitetsledelse.

Med basis i moderne ledelsesteori , positiv psykologi og systemtenking viser boken . Kurset gir en oversikt over hva ledelse er, og hvorfor og hvordan utøve ledelse. Aktuelle ledelsesperspektiver gjennomgås og hvordan ulike former for ledelse kan anvendes på en praktisk måte i moderne organisasjoner. Forskningsbaserte ledelsesteorier blir omformet til hvordan ledere kan praktisere lederrollen i sitt . Af Rikke Hirtsholm Nielsen. Uddannelsessted: Aalborg Universitet. Studieretning: Interpersonel Organisationskommunikation (IPOK).

Vejleder: Søren Lindhardt.