Denne er beskrivende for et materiales motstandsevne mot elastisk deformasjon. Elastisk deformasjon forutsetter at . En studie av tilslagets betydning. I etterkant av innføringen av Anlegg FA-sement ble det rapportert om problemer med undermålere og problemer med å oppnå karakteristisk fasthet for Bbetong for enkelte betongprodusenter.

Betong og materialer til betong.

Undersøkelse av herdet betong. E-modulus (stivheten) er den deriverte av F-vs-r-kurven. Herding omfatter reaksjoner med vann (hydratisering) og CO( karbonatisering).

Norsk spesialitet: mikrosilika(SiO2)- tilsetninger. Armeringens bruddgrense ftks. Identifikasjon som henviser til tverrsnittsdata. Materialet betong är beständigt och fukttåligt.

Graden av elastisk deformasjon for betong , bestemmes i stor grad av betongens sammensetning, og da mest av tilslaget.

EC,S stabilisert sekantmodul av elastisitet. F bruddlast fc trykkfasthet fc(T) trykkfastheten ved temperaturen T fcm(T;m) trykkfastheten ved temperaturen T og vanninnholdet m fcm(20°C) trykkfastheten ved 20°C. Viser dialogboksen Tverrsnittsverdier som gir informasjon om aktivt.

Det gjelder også bestandighetsegenskaper. Mekaniske egenskaper (og bestandighet) er derfor ikke behandlet . Aluminium GPa 2MPa 4Mpa. Kontakt person: Reidar Velde. System boundaries (X=include MND= module not declare MNR= module not relevant). Cog lavere uten spesiell dokumentasjon.

Modifiserte formler for fasthetsutvikling. Tabeller for kryp og svinn. Som et grunnlag for sammenligning er det utført parallelle forsøk med en natursand av høy kvalitet. Selv om de nye FA-sementene har lavere fasthet var det vanskelig å se for seg at problemene utelukkende skyldtes redusert sementfasthet.

E – modul var stor vid mycket tidig ålder.